A AA A

Provider and Pharmacy Directories

Presione aqui para EspañolHow to access the Care1st Cal MediConnect Health Plan (Medicare-Medicaid) list of Network Providers

Download PDF

You can access the Care1st Cal MediConnect Plan List of Network Providers the following ways:


Phone

If you need help finding a network provider and/or pharmacy, please call 1-855-905-3825, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., seven days a week. TTY users should call 711.

Online

Visit www.care1st.com/ca/calmediconnect to access our online searchable directory. Click on the green button below to search now.

Mail

If you would like a Provider/Pharmacy Directory mailed to you, you may call 1-855-905-3825, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., seven days a week. TTY users should call 711. or request one by clicking on the blue button below.

Download a copy of the Provider and Pharmacy Directory


Los Angeles

Provider Totals - All Providers
Primary Care Physicians -Total number of PCP's /Numero total de PCPs: 4150
Specialists - Total number of Specialists /Numero total de especialistas: 15061
Hospitals – Total number of hospitals / Numero total de hospitales: 44
Skilled Nursing Facilities- Total number of skilled nursing facilities / Numero total de hospitales de enfermeria especializada: 197
Nursing Facilities- Total number of Nursing Facilities/ / Numero total de Centros de enfermeria: 199
Long term services - Total number of Long-Term Services and Supports / Numero total de Servicios y respaldos a largo plazo: 6
Acupuncture providers- Total number of Acupuncture providers/ Numero total de Proveedores de servicios de Acupuntura:1673
Mental Health Providers- Total number of behavioral health providers / Numero total de proveedores para la salud de la conducta: 3983
Mental Health Facilities - Total number of behavioral health facilities/ Numero total de Establecimientos de salud mental: 38
Home Health services - Total number of Home Health Services/ Numero total de Proveedores de servicios de salud en el hogar: 129
Dental Providers - Total number of Dental Providers/ Numero total de Proveedores de servicios dentales: 2734
Vision Providers - Total number of Vision Providers/ Numero total de Proveedores de servicios de la vista: 742
Retail and Chain Pharmacies- Total number of retail and chain pharmacies / Cantidad total de farmacias minoristas y de cadena: 1708
Mail Order Pharmacy - Total number of mail order pharmacy/ Cantidad total de farmacias de pedidos por correo: 1
Home Infusion Pharmacies- Total number of home infusion pharmacies / Cantidad total de farmacias de infusion intravenosa en el hogar: 20
Long Term Care Pharmacies - Total number of long-term pharmacies/ Cantidad total de farmacias de atencion a largo plazo: 138


San Diego

Provider Totals - All Providers
Primary Care Physicians -Total number of PCP's /Numero total de PCPs: 775
Specialists - Total number of Specialists /Numero total de especialistas: 11057
Hospitals – Total number of hospitals / Numero total de hospitales: 18
Skilled Nursing Facilities- Total number of skilled nursing facilities / Numero total de hospitales de enfermeria especializada: 59
Nursing Facilities- Total number of Nursing Facilities/ / Numero total de Centros de enfermeria: 16
Long term services - Total number of Long-Term Services and Supports / Numero total de Servicios y respaldos a largo plazo: 13
Acupuncture providers- Total number of Acupuncture providers/ Numero total de Proveedores de servicios de Acupuntura: 664
Mental Health Providers- Total number of behavioral health providers / Numero total de proveedores para la salud de la conducta: 1751
Mental Health Facilities - Total number of behavioral health facilities/ Numero total de Establecimientos de salud mental: 8
Home Health services - Total number of Home Health Services/ Numero total de Proveedores de servicios de salud en el hogar: 27
Vision Providers - Total number of Vision Providers/ Numero total de Proveedores de servicios de la vista: 151
Retail and Chain Pharmacies- Total number of retail and chain pharmacies / Cantidad total de farmacias minoristas y de cadena: 407
Mail Order Pharmacy - Total number of mail order pharmacy/ Cantidad total de farmacias de pedidos por correo: 1
Home Infusion Pharmacies- Total number of home infusion pharmacies / Cantidad total de farmacias de infusion intravenosa en el hogar: 5
Long Term Care Pharmacies - Total number of long-term pharmacies/ Cantidad total de farmacias de atencion a largo plazo: 23
Indian Health services - Indian Health Services/Tribal/Urban Indian Health Program (I/T/U) Pharmacies / Farmacias del Servicio de Salud para Indigenas/Tribales/del Programa de Salud para Indigenas Urbanos: 3


Care1st Health Plan is a health plan that contracts with both Medicare and Medi-Cal to provide benefits of both programs to enrollees.

The Pharmacy network, and provider network may change at any time. You will receive notice when necessary.

You can get this information for free in other languages. Call 1-855-905-3825 (TTY users should call 711). The call is free.

Puede recibir esta información sin cargo en otros idiomas. Llame al 1-855-905-3825. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita.

您可免费获得本资讯的其他语言版本。请致电免费电话 1-855-905-3825,听障及语障人士请致电711。

您可免費獲得本資訊的其他語言版本。請致電免費電話 1-855-905-3825。聽障及語障人士請致電 711。

Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս տեղեկությունն այլ լեզուներով: Զանգահարեք 1-855-905-3825 հեռախոսահամարներով: TTY օգտվողները պետք է զանգահարել 711: Զանգն անվճար է:

អនកអាចយកព័ត៌មាេននះេដាយឥតគិតៃថលេេនៅកនុងភាសាេផ􀄀េងេទៀត។ េេហៅ 1-855-905-3825 េ លាកអនែកដេលរលើ TTY េលតា􀅋ទូរស័ពទេេលៅលលខ 711។ កាេរេហៅេនះគឺឥតគិៃតថល។

본 정보를 무료로 다른 언어로 받아보실 수 있습니다. 1-855-905-3825 번으로 전화해 주십시오. TTY 사용자는 711번으로 전화해 주십시오. 통화는 무료입니다.

Эту информацию вы можете получить бесплатно в переводе на другие языки. Позвоните по телефону 1-855-905-3825. Пользователи TTY должны позвонить 711. Звонки по этому телефону бесплатные.

Maaari ninyong makuha nang libre ang impormasyon na ito sa ibang mga wika. Tawagan ang 1-855-905-3825. Ang gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 711. Libre ang tawag.

Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Hãy gọi 1-855-905-3825. Người sử dụng TTY nên gọi 711. Cuộc gọi này được miễn phí.