A AA A

Provider and Pharmacy Directories

How to access the Care1st Cal MediConnect Health Plan (Medicare-Medicaid) list of Network Providers

You can access the Care1st Cal MediConnect Plan List of Network Providers the following ways:


Phone

If you need help finding a network provider and/or pharmacy, please call 1-855-905-3825, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., seven days a week. TTY users should call 711.

Online

Visit www.care1st.com/ca/calmediconnect to access our online searchable directory. Click on the green button below to search now.

Mail

If you would like a Provider/Pharmacy Directory mailed to you, you may call 1-855-905-3825, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., seven days a week. TTY users should call 711. or request one by clicking on the blue button below.Click here for Spanish


Total number of PCPs/Número total de PCPs: 580
Total number of OB/GYN specialists/Número total de especialistas OB/GYN: 557
Total number of specialists/ Número total de especialistas: 5,749
Total number of hospitals/Número total de hospitales: 60
Total number of skilled nursing facilities/Número total de hospitales de enfermería especializada: 224
Total number of behavioral health providers/Número total de proveedores para la salud de la conducta: 4863
Total number of retail and chain pharmacies/Cantidad total de farmacias minoristas y de cadena: 1703
Total number of mail order pharmacy/Cantidad total de farmacias de pedidos por correo: 1
Total number of home infusion pharmacies/Cantidad total de farmacias de infusión intravenosa en el hogar: 23
Total number of long-term care pharmacies/Cantidad total de farmacias de atención a largo plazo: 147


Total number of PCPs/Número total de PCPs: 580
Total number of OB/GYN specialists/Número total de especialistas OB/GYN: 566
Total number of specialists/ Número total de especialistas: 5,764
Total number of hospitals/Número total de hospitales: 18
Total number of skilled nursing facilities/Número total de hospitales de enfermería especializada: 52
Total number of behavioral health providers/Número total de proveedores para la salud de la conducta: 626
Total number of retail and chain pharmacies/Cantidad total de farmacias minoristas y de cadena: 404
Total number of mail order pharmacy/Cantidad total de farmacias de pedidos por correo: 1
Total number of home infusion pharmacies/Cantidad total de farmacias de infusión intravenosa en el hogar: 5
Total number of long-term care pharmacies/Cantidad total de farmacias de atención a largo plazo: 22
Total number of I/T/U Pharmacies/ Cantidad total de farmacias (I/T/U): 3

Care1st Health Plan is a health plan that contracts with both Medicare and Medi-Cal to provide benefits of both programs to enrollees.

The Pharmacy network, and provider network may change at any time. You will receive notice when necessary.

You can get this information for free in other languages. Call 1-855-905-3825 (TTY users should call 711). The call is free.

Puede recibir esta información sin cargo en otros idiomas. Llame al 1-855-905-3825. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita.

您可免费获得本资讯的其他语言版本。请致电免费电话 1-855-905-3825,听障及语障人士请致电711。

您可免費獲得本資訊的其他語言版本。請致電免費電話 1-855-905-3825。聽障及語障人士請致電 711。

Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս տեղեկությունն այլ լեզուներով: Զանգահարեք 1-855-905-3825 հեռախոսահամարներով: TTY օգտվողները պետք է զանգահարել 711: Զանգն անվճար է:

អនកអាចយកព័ត៌មាេននះេដាយឥតគិតៃថលេេនៅកនុងភាសាេផ􀄀េងេទៀត។ េេហៅ 1-855-905-3825 េ លាកអនែកដេលរលើ TTY េលតា􀅋ទូរស័ពទេេលៅលលខ 711។ កាេរេហៅេនះគឺឥតគិៃតថល។

본 정보를 무료로 다른 언어로 받아보실 수 있습니다. 1-855-905-3825 번으로 전화해 주십시오. TTY 사용자는 711번으로 전화해 주십시오. 통화는 무료입니다.

Эту информацию вы можете получить бесплатно в переводе на другие языки. Позвоните по телефону 1-855-905-3825. Пользователи TTY должны позвонить 711. Звонки по этому телефону бесплатные.

Maaari ninyong makuha nang libre ang impormasyon na ito sa ibang mga wika. Tawagan ang 1-855-905-3825. Ang gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 711. Libre ang tawag.

Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Hãy gọi 1-855-905-3825. Người sử dụng TTY nên gọi 711. Cuộc gọi này được miễn phí.